Osvícené

Zaklá­da­jící člen sku­piny máslo.cz.

Oblasti výzkumu: Sku­tečnost. Víra. Smysl života. Omás­lení skrze svíci.

Vztah k máslu: Bra­tr­ský.

Sou­časný stav: Pohl­cen más­lem. Zvláštní zna­mení: Jsem naprosto nenápadný.

Zápisky tohoto autora:

Začít znova (3.3.2003)

Jsme už jednou nohou v hrobě (4.3.2003)

Když chr­líme hodně textu, můžeme kaš­lat na kva­litu (5.3.2003)

Zrezivělé sate­litní antény (6.3.2003)

Kde kdysi pře­bývala víra, není nic než trosky (7.3.2003)

Fůze spo­lečností McDonald’s a KFC (10.3.2003)

Ato­mový děda (14.3.2003)

Kult leteckých neštěstí (18.3.2003)

Všechny možnosti jsou špatné (19.3.2003)

Sad­dám Husajn nee­xis­tuje (20.3.2003)

Zatlu­čte okna, zamknětě dveře. Medi­tujte (21.3.2003)

Tramvaj a sku­tečnost (28.3.2003)

Praha, Brno, Hypernova, Makro, Par­koviště, Dálnice (4.4.2003)

Ústřední pro­blém moderního člověka (8.4.2003)

Je důležité uvě­do­mit si pocit štěstí (16.4.2003)

Vtahování do ubo­hého děje (17.4.2003)

Sad­dám Husajn nee­xis­tuje. No a co (22.4.2003)

Metro a nadprů­měrně vysocí ces­tu­jící (25.4.2003)

O svo­bodě (13.5.2003)

Láka­dlo vysoké návštěvnosti (21.5.2003)

Dik­ta­tura designu (27.5.2003)

Dítě zcela zdarma (30.5.2003)

Nic zvlášt­ního (5.6.2003)

Opravují syna­gogu (7.6.2003)

Sebevražednost (13.6.2003)

Malá parano­idní vzpo­mínka (4.7.2003)

Máslo v roz­hlase (10.7.2003)

Pro­bodnutá ruka (22.7.2003)

A zase smysl (28.7.2003)

Nebez­pečná droga (1.8.2003)

Kde jsou sakra ty dveře (8.9.2003)

Flash mob (10.9.2003)

Těžký je život s más­lem (26.10.2003)

Máslo z myšího mléka (31.10.2003)

Per­manentní vánoce (20.11.2003)

Co je zase s tou plo­chou (27.11.2003)

Úniknout z šedi rea­lity (30.11.2003)

Roz­pol­cenost (10.5.2004)

Zma­tená zpráva o stavu másla (13.8.2004)

Stárneme a máslo s námi, část II (1.6.2010)