13. srpna 2004

Zmatená zpráva o stavu másla

Není už pochyb o tom, že kolek­tiv autorů deníku másla je (mo)mentálně poněkud mimo. Někteří jsou pryč fyzicky, jiní psy­chicky, i kom­bi­nace obého by se našly. Je to tím, že máslo není sranda. Upo­zorňuji zby­tek kolek­tivu, že dnes budu mlu­vit výlučně za sebe.

Rea­lity hacky byly zavraž­děny loň­skou záplavou flash mobů. Skromné pokusy o internet hacky byly uml­čeny vyhrožováním žalo­bami. Deník byl utlu­čen ještě větší záplavou blogů — skoro každý druhý dokáže psát lépe než já a dokonce i ti ostatní vydávají knížky. Proti blogům ani nej­oprav­dovější máslo nic nezmůže, byť do nich šije sebevíc. Síť blogů je výkonný stroj, který sebe­menší výtku zesílí, otočí a vyšle proti nepří­teli. Násle­duje zpětná vlna, kte­rou leckdy popře sama sebe.

Síť blogů je také názornou ukáz­kou toho, že není hračka sypat ze sebe jeden zají­mavý (nebo ale­spoň divný) text za druhým a nesklouz­nout při­tom k popisu všedních strastí. Pokud navíc vystu­pujete pod pře­zdívkou ‚osví­cené‘, jste na tom ještě hůř, pro­tože takto se pode­psat pod banální text — jako tento — to hraničí s provokací.

Nebudu to pro­tahovat a při­dám už jen dvě drobná pozorování:

1) Stálé inte­lek­tuálně náročné zaměstnání tvo­ři­vosti nesvědčí, ba naopak. A nic nepo­může, že nemu­síte pra­covat každý den od půl deváté do pěti. Zne­u­znaní umělci by měli buď zapo­menout, nebo raději kopat jámy či makat ve fab­rice u pásu, pro­tože tak je to v mnoha ohle­dech jednodušší.

2) Ruce pryč od budování komu­nit­ních sítí, které patrně jsou zvrh­lým nástro­jem při­sluhovačů zlot­ři­lého estab­lishmentu a jejichž prvot­ním cílem je polapení poten­ci­álně tvo­ři­vých a infor­mačně uvě­do­mě­lých jedinců do budova­tel­ského nadšení a věčného koloběhu zacyklených paketů skrze falešnou vidinu neko­merčního pro­storu a svo­bodné komunikace.

Domácí úkol: Vyrobte si své vlastní máslo. Upřeně ho pozo­rujte a hle­dejte cestu.