1. srpna 2003

Nebezpečná droga

Nejne­bez­pečnější droga je spá­nek. Jsou na ni závislí snad všichni. Je vysoce návy­ková. Pokud si ji nedáme ale­spoň jednou za den, nás stav se rychle zhoršuje a po něko­lika dnech lze usnutí zábránit jen s pomocí medika­mentů… Během tripu bývají uživa­telé spánku větši­nou nato­lik mimo, že si pama­tují jen útržky toho, co se s nimi dělo. Jsou zcela odtrženi od rea­lity, jejich zavřené oči se chvějí prudkými pohyby, nejsou schopni běžné komu­nikace a nemo­hou pracovat.

Na prů­běh výletu má nezane­dba­telný vliv psy­chický stav — časté jsou bad-​tripy, zná­mější pod názvem noční můry. Mohou pře­ru­šit prů­běh spánku, ale vjem jimi vyvo­laný pře­trvává v mysli posti­ženého po velice dlouhou dobu.

Po ode­znění spánku — pro­bu­zení — se většina uživa­telů necítí pří­liš dobře a mnozí ihned požijí povzbu­zu­jící drogu, zpravi­dla kofein. U dlouho­do­bých spán­kařů se mohou časem objevit nej­růz­nější komplikace, například nespavost, při které posti­žená osoba už není schopna při­jí­mat spá­nek v obvyklé míře. A po něko­lika desít­kách let užívání spánku nastává nevy­hnu­telně smrt. Někdy i dříve.

Pozor! Spá­nek je velmi nebez­pečný! Chraňte své děti před spánkem!