16. dubna 2003

Je důležité uvědomit si pocit štěstí

Je důležité uvě­do­mit si pocit štěstí. Výrok postrá­da­jící smysl. A s nulovou infor­mační hodno­tou. Četl jsem ho v časopise přes rameno nějaké ženě v metru. Vyplo­dila ho v roz­hovoru nějaká nej­spíš herečka nebo podobná veřejně známá česká osoba. Nikdy jsem o ní nesly­šel. Jako obvykle…

A tak se ptám, kdo je víc mimo — já nebo lidé hlta­jící pochybné tis­koviny a obdivu­jící duchaplné výroky našich hvězd? A co vůbec nutí nebohé smr­telníky konzu­movat taková peri­o­dika? Co způ­so­buje všu­dypří­tomnou závis­lost na zby­tečnos­tech, počínaje kávou a konče do úplného zblbnutí vřeš­tí­cím rádiem?