4. března 2003

Jsme už jednou nohou v hrobě

Kdesi jsem četl, že náš máselný deník už není co býval. Prý to říkali dokonce i v televizi… Ale proč už není co býval? A jsou ti, kteří to tvrdí, stále tím, čím bývali? Změnil se deník, nebo jen umřel?

Vir­tu­ální iden­tita jsem intenzivně žila a tvo­řila celé dva první měsíce naší exis­tence. Pak při­šel čer­venec a nebohý kon­strukt se začal nejprve opož­ďovat, potom pomalu sko­mí­rat a nako­nec na dlouhé tři měsíce chcípnul. Až rea­lity hack #01 a (proč to nepři­znat) jím způ­so­bený masivní vzrůst návštěvnost dokázal roz­klá­da­jící se kon­strukt vyhrabat z hrobu. Bohu­žel s jednou změnou — z deníku se stal týdeník…

Ale proč? Došla inspi­race, nebo je to neblahý důsle­dek tech­no­logie dob­rovolnosti? Je i máslo závislé na neu­stá­lém pří­sunu čer­s­tvých jedinců? Jsme už jednou nohou v hrobě?