10. září 2003

Flash mob

Během posledních něko­lika týdnů byl obje­ven loň­ský Rea­lity Hack #001 a zpětně pro­hlá­šen za první flash mob u nás. Jen na ČT jsou stále pozadu, ale tak už to chodí, když někdo pře­devším pro­du­kuje vlastní svět a cizí fakta jsou až druhotná. Nevadí.

Horší je, že někteří teď považují flash mobrea­lity hack za syno­nyma… Ačko­liv se tyto pojmy sku­tečně do určitě míry pře­krývají, je zde jeden zásadní roz­díl. Cílem flash mobu je sro­cení davu. Cílem rea­lity hacku je nabou­rání sku­tečnosti a naru­šení ste­re­o­typu, k čemuž někdy dobře poslouží i dav.

Jenže dnes se u nás davování stává módou a každý chce mít svůj dav, ale­spoň maličký. Za pár týdnů budou zma­tené hloučky shro­máž­děných ove­ček postávat na kaž­dém rohu či před kaž­dou výlo­hou a dokonce budou leckdy maji­te­lem oné výlohy pla­ceny. Náhodní kolemjdoucí si zvyknou, stejně jako si zvykli na odpu­divé bill­bo­ardy a epi­lep­ticky poblikáva­jící poutače. Neza­staví se, ani se nezamyslí. Kaž­do­denní jedno­tvárnost bude náh­lými davy dokonce posí­lena. Prostě pravý opak hacknutí skutečnosti.

Ne, rea­lity hack nezna­mená flash mob! Sku­tečnost se dá nabou­rat mnoha způ­soby. Když se jedna z cest ukáže neschůdnou, vydáme se jinudy. Jak jedno­duché! Stay tuned, more to come.