20. listopadu 2003

Permanentní vánoce

Vánoce začínají čím dál dřív a není žádným pře­kvapením, když na nás už kon­cem září zíra ve velkých samo­ob­sluhách Děda Mráz alias Satan Klaus. Není patrně daleko doba, kdy tu zrů­dičku nain­stalují už kon­cem srpna a nechají ji vyhnívat až do Veliko­noc. Potom jen vymění hlavu i svršky, při­dají pár vají­ček a ze Santy se vyklube krásňoučký zají­ček, který bude na stejném místě tvrdnout až do srpna, kdy bude stržen a vyexpe­dován do některé ze zemí tře­tího světa, aby i naši chudí živi­telé ale­spoň čás­tečně zaku­sili kouzlo oprav­dických Vánoc.

A na uvolněné místo bude s velkou slávou dosazen nový a zdoko­nalený model Dědy Mráze (Hyper-​Santa Super-​Klaus 2004), vyro­bený spe­ci­álně pro nad­cháze­jící sezónu s pou­ži­tím nejnovějších tech­no­logií. Radost pohle­dět! A to je jen malá ukazka toho, co nás čeká a nemine.