4. července 2003

Malá paranoidní vzpomínka

Dnes, necelé dva týdny po roz­dávání peněz, je čas na malou parano­idní vzpo­mínku na říjnový Rea­lity Hack #001… Účast­níci z Prahy si jistě všimli, že na místě byli nejméně čtyři lidé s foťáky a dokonce i jedna kamera. Přesto se na webu objevily jenom dvě sady fotek. Co se stalo se zbýva­jí­cími záznamy? Kam se poděly? Zkoumá je CIA?

Zají­mavá byla i ta tro­jice poli­cejních aut, pro­tože podle všeho se na místě jen tak zhmotnily — mluvčí sym­bolu, do jehož oken se čučelo, v roz­hlase pro­hlá­sila, že oni je určitě nevo­lali. My kupo­divu také ne. Jak ta poli­cie vlastně funguje? Proč tam byla? Sle­duje nás?

Ta samá dáma zároveň sdě­lila světu úžasnou infor­maci, že něko­lik účast­níků zírání v Brně při­jalo jejich nabídku jídla zdarma. Podle našich vlast­ních tajných agentů však k ničemu takovému nedo­šlo. Je vidět, že McDo­naldi opravdu umějí ohý­bat rea­litu podle svých potřeb. Mají v tom dlouhou praxi. Vždyť i to slou­čení s KFC stále úspěšně tají.