13. června 2003

Sebevražednost

V šede­sá­tých letech významně klesl počet sebevražd. Ale­spoň jsem to kdesi četl a už mi to při­padá samo­zřejmé. Cit­liví a se stavem lid­stva nespoko­jení jedinci tehdy uve­řili, že změna k lepšímu je blízko a že utí­kat už není třeba. Hlu­boký omyl! V osm­de­sá­tých letech zas bylo před­časně mrtvých zhruba stejně jako dřív…

Stu­die pojednáva­jící o vztahu sebevražednosti a situace spo­lečnosti by určitě byla zají­mavé čtení. Nevíte někdo o něčem takovém?