21. května 2003

Lákadlo vysoké návštěvnosti

Jednomu mému zná­mému vlétla do nosu včela a nemohla ven. Výmysl nebo sku­tečnost? Nikdo neví. A záleží na tom? Ne. Ale to je jedno. Bylo by bývalo snadné udě­lat z másla frašku…

Mohlo to tu vypa­dat úplně jinak, kdybychom se před rokem neu­tápěli v depre­sích, které všemu daly směr. Ten je s mírnými odchyl­kami udržován dodnes, ač rych­lost kolísá a jednu dobu to vypa­dalo, že se limitně blíží k nule.

Nese­jít z cesty však nebylo snadné… Nechybělo mnoho a mohli jsme mít jen pseu­do­hu­mo­ris­tický magazín nevalné úrovně. A s obrovi­tou návštěvností. Naši čtenáři by se váleli smí­chy po zemi a my bychom si při­pa­dali jako těžcí borci. Není to složité — stačí jen prů­bežně číst noviny, pozo­rovat dění v kou­zelné kra­bici a kaž­dých pár dní zesměšnit nějaké aktuální téma nebo osobu, která nám zrovna leze na nervy. Jak prosté!

Dokonce už bylo při­pra­veno něko­lik humorných žvástů. Aštar Šeran alias Stani­slav Gross tu málem odha­lil stát másla a jeho démonů při­sluhovačů. Zatímco kolem země krou­žila máselná flo­tila s loděmi barvy žluk­lého másla, Más­lina Máslowská v pří­mém přenosu sdě­lovala moud­rost máselných pišišvorů celému lid­stvu… Že to vůbec není legrační? Je to tak! Vtip schází většině věcí, kte­rým se lidé smějí (já občas také). A proč by nescházel, když stačí sran­dych­tivého konzu­menta šikovně pře­la­dit do stavu oče­kávání vtipného a on se bude smát, bude rea­go­vat, bude všude vyklá­dat (a napíše na svůj webový blok), že máslo je ohromná prdel…

Naštěstí jsme odo­lali. Upír zvaný láka­dlo vysoké návštěvnosti pro­hrál. Nedokázal nás upla­tit masáží ega a vysát. Dost za to s oprav­dovým vdě­číme i své extrémní lenosti, která si tímto zasluhuje podě­kování. Navíc nesná­ším humo­ris­tické servery. Nebo je to pouhá závist?

Kaž­do­pádně jsme pořád tady, máme své depre­sivní a povýšené máslo i pár čtenářů, kte­rým neod­po­ví­dáme na maily. A stále ještě můžeme hle­dat cestu, pře­tvá­řet máslo, expe­ri­men­tovat, nacházet nové významy, obo­ha­covat skutečnost.