10. března 2003

Fůze společností McDonald's a KFC

Dlouho při­pravovaná fůze spo­lečností McDonald’s a KFC je už podle všeho na spadnutí. I poslední sporný pod, jímž byl název nově vznik­lého molo­chu, byl již vyře­šen — všechny pro­vo­zovny budou pro­za­tím ozna­čeny logy obou sester­ských firem a nový název bude určen až po něko­lika letech spo­lečné činnosti.

Přes­tože vše stále zůstává přísně tajné, instalace alterna­tivních poutačů již začala. Lze se o tom na vlastní oči pře­svěd­čit třeba na minule zmíněném Andělu. McDoKFC zřejmě tes­tuje, jak na zdvo­jené názvy zare­a­gují zákaz­níci. Nezdá se, že by tomu věnovali velkou pozornost, což je nej­spíš v souladu s plány. Ofi­ci­ální ozná­mení slou­čení na sebe jistě nene­chá dlouho čekat.

A co bude dál? Nová nadná­rodní spo­lečnost plánuje pohl­tit nejen menší firmy fungu­jící na stejném modelu, ale ve druhé fázy se zaměří i na kla­sické stravovací podniky a brzy zcela ovládne trh s potravou. Díky efek­tivnímu plánování pomocí nej­mo­dernějších super­po­čí­tačů bude eli­mi­nována každá neefek­tivní činnost. Nikdo již nebude muset za jídlo pla­tit a finan­cování zajistí nová potravi­nová daň. Ham­burgery poté budou zdarma a rovno­měrně roz­dě­leny mezi všech 8 mili­ard lidí. Nebude hla­dově­jí­cích, každý dostane podle svých potřeb.