27. května 2003

Diktatura designu

Jedna mamutí banka si nechala postavit novou cen­t­rálu, ze které řídí značný počet peněžních toků v celé naší zemi. Na tom by nebylo nic neobvyk­lého — jenže sys­tém té budovy je zvláštní. Onen finanční ústav se totiž na roz­díl od ostat­ních nespoko­jil s pouhým sklože­lezo­be­to­novým terá­riem, ale nechal si vypro­jek­tovat skleněné mon­strum, kde naprosto vše, efek­tivi­tou práce počínaje a zaměstnanci konče, je pod­řízeno designu. Jde o naprostý opak funkcionalismu.

Inte­riér peč­livě navrhl celý tým designerů a jejich poskoci už od počátku bed­livě dohlíží, aby nic nena­ru­šovalo este­tický dojem. Cizo­rodé prvky jako třeba varné konvice jsou přísně zakázány a veš­keré kan­ce­lář­ské vyba­vení musí před umís­těním na pra­coviště pro­jít náročným schvalova­cím pro­ce­sem. Nic nesmí odpo­rovat plánu!

Stále je však co zlepšovat. Chystá se pří­ručka, ze které se zaměstnanci dozvědí, jak v souladu se zámě­rem sedět, mlu­vit, pra­covat, oblé­kat se a pohy­bovat se. Šlechtí se zvláštní druhy rost­lin, které konfor­mitu pro­storu zvýší o dalších něko­lik desí­tek procent…

Pro­slý­chá se dokonce, že úspě­chem povzbu­zení designeři začali kon­spi­rovat a zalo­žili tajnou spo­lečnost, v jejímž čele stojí Velký Designer, tou­žící podří­dit celý svět svému bož­skému vkusu. Členové už pře­pi­sují základní lite­rární díla včetně Bible tak, aby odpo­ví­dala jejich poža­davkům. A chys­tají se pře­malovat i obrazy. Dik­ta­tura designu je takřka za rohem, raději se na ni při­pravte. Asi to bude dost hrůza.

Na druhou stranu — bude to mít i mnohá pozi­tiva: za výrobu, nákup i pro­dej zahradních trpas­líků bude trest smrti, polovina hudebního, fil­mového a jiného prů­myslu bude vykázána na Měsíc a honba za zis­kem bude nahrazena hon­bou za este­tičnem. A máslo nej­růz­nějších tvarů bude pro­dáváno v mno­hem zají­mavějších obalech.