Toto je máslo

Máte také pocit, že něco kolem vás je špatně?
Trpíte dojmem, že se proti vám všichni spikli?
Nemů­žete spát nebo máte divné sny?
Všichni okolo vás jsou blázni?
Ničí vás pochybnosti?
Bojíte se?

To je naprosto pochopi­telné. Nebojte se. Ukážeme vám cestu. Máslo.

Žijeme ve vir­tu­álním světě. To, co jsme zvyklí nazývat rea­li­tou, je umně vytvá­řený kon­strukt. To, čemu říkáme svo­bodná vůle, je ve sku­tečnosti prů­se­čík růz­ných zájmů, které nemů­žeme ovlivnit. Celý den na nás působí podprahově tisíce vjemů, které pak utvá­řejí naše roz­hodnutí. To není obžaloba: to je konstatování.

Musíme si při­pus­tit svou situaci. Mnoho lidí je parano­idních: a mají proč. Ale žádné glo­bální spiknutí nee­xis­tuje. Je jen máslo.

Máslo… Tak jsme pojmenovali onu neuchopi­telnou sku­tečnost, která zna­mená nic a zároveň všechno. Proč lidé cítí, že něco není tak, jak by mělo být? Proč je všude tolik špatných věcí? Proč tisíc dob­rých jednot­livců vytváří obludný dav? Proč se lid­stvu tolik věcí vymklo z rukou? Máslo. To je odpo­věď.

K jádru sdě­lení se lze dostat mnoha cestami. Dlouho­do­bou medi­tací, osví­ce­ním, pomůže-​li vám guru, che­mickou ces­tou. Ale nic není zadarmo. Poznání je vždy draze zapla­ceno. Můžete ztra­tit čas. Nebo klid. Nebo štěstí. Nebo vlastní místo ve světě, případně svět jako takový. Proto poz­ději neplačte, že jsme vás neva­rovali. Pokud jste ochotni odložit růžové brýle a poznat máslo: hodně štěstí.

Každý chce do nebe. Nikdo nechce umřít.