Filtrovat

Oso­bitá figurka.

Oblasti výzkumu: Uplatnění jedince v pseu­do­ma­t­rixu. Vztah hru­bosti síta (tkaniny) a kva­lity výsledného pro­duktu.
Léčivá síla infrazvu­kových vib­rací.


Vztah k máslu: Pří­jemně pro­měn­livý, převážně plu­sový.

Sou­časný stav: Ubohý, přesto výbojný.

Zvláštní zna­mení: Šmajdá, hrbí se a odmlouvá. Styd­livý exhi­bi­ci­o­nista. Libe­rálně pravi­cový sociál. Pře­sevšechno drží vid­ličku v levé ruce.

Zápisky tohoto autora:

Nedů­stojná oslava (1.6.2003)

Koho tu hle­dáte (10.6.2003)

Splašený kalen­dář (23.6.2003)

Rea­lity Hack #002 se zdařil (30.6.2003)

Ces­tou (18.7.2003)

Zmar (26.7.2003)

Dět­ská pojistka (5.8.2003)

Vztah másla a jedince (5.3.2004)

Ódy na máslo bez názvu (1.5.2004)