30. června 2003

Reality Hack #002 se zdařil

Rea­lity Hack #002 se zdařil. Foto­grafie pro­jdou nutnou cenzu­rou a budou vysta­veny. Na základě výsledků lze kon­sta­tovat, že lidem na ulici při­jde oby­čejný dar nato­lik nesa­mo­zřejmý, že dávají přednost klidu své mas­kovací ulity před převze­tím finanční hotovosti. Máslo pro­sa­kuje. Filtrujte.