28. května 2004

Všechno už tu bylo

Sli­buju, že je to nadlouho napo­sledy, co s podobnými tématy otravuju. Jen jsem si chtěl dát vari­aci na téma „všechno už tu bylo“. Takže here we go: jedna pěkná citace z roku 1979. Pře­klá­dat to nebudu.

Ch. Lash: The nar­cis­tic per­so­na­lity of our time

He doesn’t suffer from debi­li­ta­ting fixati­ons or pho­bias or from the conver­sion of repres­sed sexual energy into nervous eil­ments; instead he compla­ins „of vogue, diffuse dissa­tisfaction with life“ and feel his „amorphous exis­tence to be futile and purpo­se­less“. He descri­bes „subtly expe­ri­en­ced yet pervasive fee­lings of empti­ness and depres­sion“, „vio­lant oscillati­ons of self-​esteem“, and a „gene­ral ina­bi­lity to get along“. He gains „a sense of heigh­tend self-​esteem only by attaching him­self to a strong, admi­red figu­res whose acceptance he craves and by whom he needs to feel suppor­ted“. Although he caries out his daily respon­si­bi­li­ties and even achieves dis­tinction, happi­ness elu­des him, and life frequently strikes him as not worth living.

A ještě drobnost: nej­horší jsou ide­a­listé aktivis­tického typu. Se zko­rum­po­vaným člověkem se dá aspoň domlu­vit, můžete ho upla­tit. S mesíá­šem je jakáko­liv dis­kuse marná. Michael Moore, který zhusta pou­žívá všechny finty a triky, které sám kri­tizuje. Brněn­ští aktivisti, kteří si vás odchytnou hned na nádraží a nutí vám petici o jeho příš­tím umís­tění (já tomu sice nero­zu­mím, ale jak jsem na ně kou­kal, oni taky ne). Odpůrci potratů. Zastánci práva žen na svo­bodné roz­hodnutí se o budou­cím rodi­čov­ství. Mili­tantní nekuřáci. Pro­fe­si­o­nální pro­tes­tanti. Nemytí infor­ma­tici tan­čící kolem zla­tého tučňáka.

Dejte mi všichni pokoj.