24. prosince 2003

Mají satanisti album vánočních koled

Kolikrát si ještě budeme naří­kat na obligátní ponožky? Sli­buju, že já už nikdy. Letos bych je byl potře­boval, a nic. Štědrý večer by byl jistě čas pro nějaké zásadní sdě­lení, zvláště že poslední dobou (ehm ehm) nám ten dení­ček tro­chu upadá… Ovšem, zatímco aktivity másla se uko­lébaly (ha, pouze zdán­livě! to se ví!) až k zimnímu spánku, média nelení a píší o nás na každé druhé (dvou)straně. Jednou Respekt, jindy Týden — teď o nás má psát Miss Internet pro Lidové noviny… Ajta krajta — a to jsme v poslední době nic nepodnikli… Nejprve pro­pa­gace a potom akce — jsme prostě jen pove­dený medi­ální kon­strukt. Ale mys­lím, že na to máme právo: na začátku jsme to dělali přesně naopak.

Dokonce jsme povo­lali do zbraně a sehnali něko­lik (vari­a­bilních, situaci od situace) zástupců pro média. Jejich totožnost v sou­časné době nechceme pro­zra­dit, ale pokud budete sle­dovat články, v nichž se o nás píše, asi vám to dojde ;) V rámci objek­tivity ale také musím upo­zornit případné zájemce, že členem másla se nemůže stát jen tak někdo: jsme takové „invite only“ sdru­žení. Ale můžete nám posí­lat pramínky vlasů, hvězdy na vrbě, dia­man­tové prs­teny, drogy nebo peníze. Pište si na kte­rýko­liv email o podrobnosti. Pro­gnóza budou­cího vývoje je kom­bi­nací apokalypsy a reklamy na prací prá­šek, takže není jasné, je-​li na čase osed­lat vel­bloudy a vydat se na ten poslední trek. Zatím můžeme vřele dopo­ru­čit: books feed your head.

Nako­nec musíme vyvrá­tit něko­lik fám. Nebu­deme zaklá­dat fre­estyle hip-​hopovou sku­pinu. Není pravda, že jsme chtěli zapalováním domů upo­zornit na dlouho neře­šený pro­blém s byty. O pirát­ském rádiu jsme uvažovali mockrát, ale naše skrom­nost nám zatím bránila pus­tit se do pro­jektů, které při­náší slávu a moc v medi­ální kra­jině (v takovém měřítku).