30. srpna 2003

Malá letní příloha

Všichni zdrávi, děkuju za optání.

Tedy, tím chci říct, že (aspoň pokud vím) nikdo z máslo týmu se neza­bil, ani nebyl pře­jet rozzuřeným muflo­nem na silné motorce. Prostě se jim asi nechce psát, nebo píší naopak tolik, že na máslo deník již nezbývají síly… Takže se musíte smí­řit s oprav­dovým, které zřejmě nemá co dělat a tak mu nic nebrání v plkání.

Zmi­ňoval jsem se zde o pra­seti ve tvaru sekané — a asi to nebylo tak úplně pochopeno. Pro ty, kteří tuto úžasnou záleži­tost něja­kým smutným omylem pro­švihli: jedna obzvláště odporná slečna z televize Nova prostě místo „sekaná ve tvaru pra­sete“ řekla „prase ve tvaru sekané“. Což o to, stát se to může kaž­dému (mně docela běžně), ale nějak to nikdo nevzal na vědomí a pro­šlo to přes celý ten řetěz a bylo to odvy­sí­láno… A to už mi poněkud neobvyklé přijde.

No a dnes bych vám rád naserví­roval pokra­čování: něko­lik bonusů z úžasné letní pří­lohy našich nejčtenějších novin. Mám MF Dnes docela rád, nej­spíš ze setrvačnosti a kvůli Dil­ber­tovi… Hm, posledních něko­lik let je to jako pozo­rovat pozvolné sla­ňování do pekla. Ale proti chudákům, kteří dřív četli LN, jsem na tom ještě pořád dobře. Ovšem k věci: letní pří­loha byl naprosto úžasný nápad, pro­tože se redakci povedlo namí­chat básně, celebrity, a drby a la Blesk. To tu ještě sku­tečně nebylo… Korek­toři jsou si toho vědomi a proto případné vychytávky nechávají být, aby to mělo šmrnc. Nabízím tři obzvláště vype­čené: první je z 26. srpna, strana 2 — „Každá z nás, která nevlastní tolik obdivované míry 609060 (a při­znejme si, že takových je nás většina), řeší otázku, jak se co nej­více při­blížit tomuto ide­álu ale­spoň opticky.“ Vždycky jsem tvr­dil, že ženy jsou pro mě nepo­chopi­telné — je štěstí, že většina jich jenom touží vypa­dat jako dva kužely na sobě a zatím tomu tak není…

Další pře­kvapivá zjiš­tění se objevila 18. srpna. Ve článku o nejmladších mili­o­ná­řích jste se mohli například dočíst, že „…Skoro tře­tinu akcií ve svě­toznámé firmě zdědil také Wil­liam Wrigley junior. Wrigleyovy žvýkací gumy začal v roce 1983 vyrá­bět již jeho pra­dě­de­ček.“ To byl vskutku převratný nápad! V roce 1983 žvý­kačky! Koho by to napadlo? A nejen to, firma během 20 let pro­šla rukama 4 gene­rací… Mys­lím, že by to stálo za roz­sáhlý průzkum.

Týž den se na zadní straně letní pří­lohy objevil velmi zají­mavý popi­sek pod fotkou Nicol Lener­tové. „Mamin­činu kuchyni, televizi, Helenu Von­dráč­kovou a Madonnu má ráda bývalá hvězda televize Nova, mode­rá­torka Nicol Lener­tová. — foto zrejme dan materna, overte si to radeji u foto­grafu“. Kdybych na to nepři­šel až s něko­lika­denním odstu­pem, jistě bych jim zavo­lal, abych si to ově­řil, takhle už mi to bylo hloupé. Roz­hodně se mi ale líbí nápad, zapo­jit tro­chu čtenáře… Co takhle psát do novin něco ve stylu: „Ministr XY je zřejmě lump a zlo­děj, ale radši mu zavo­lejte a ověřte si to?“ Případně i s telefonním čís­lem dotyčného. A drobnost, která sice je proti této převratné změně ved­lejší, ale stejně potěší — vida, že to jde, psát do novin bez velkých pís­men a dia­kri­tiky! Jen houšť a větší kapky. Škoda, že letní pří­loha zane­dlouho skončí… Ale nezoufám si — MF Dnes se již delší čas úspěšně snaží pře­dě­lat celý deník do formy letní pří­lohy. Nevzdávejte se, přá­telé! Držíme vám palce nejen my, ale i čtenáři Blesku, kteří doteď mohli volit pouze mezi Bleskem a Lidov­kami, které by jim však v lidových kru­zích při­nesly neza­slou­ženou nálepku intouše (neblahé dědic­tví minulosti).

Tak a teď si otevřu pivo a budu se dívat na fotbal.