10. května 2002

Ulice

Sli­bovaný návod. (Původní nápad jsem přes noc zapo­mněl, což mě doopravdy mrzí. Vemte zavděk „náhradníkem“. Inspi­race tohoto je tajná.)

Pro­cházejte se po městě.

Navštivte něko­lik antikva­ri­átů a nakupte zcela zby­tečné, avšak lákavě zně­jící tituly (např. Templáři v Čechách, Slovensko-​Maďarský tech­nický slovník, Zapadlé vlas­tence atd.)

Vyhlédněte si vhodnou ulici. Ani dlouhou, ani krát­kou, při­mě­řeně v cen­tru, niko­liv však pří­liš frek­ven­tovanou. Prostě tak akorát.

Změřte si velikost cedulí s názvem ulice.

Vraťte se domů. (V případě, že nemáte tis­kárnu, volte alterna­tivní postup (tuš, tempery, olej+plátno atd.).)

Vytiskněte papíry stejné velikosti jako ony cedule, ovšem s jiným názvem.

Fan­tazii se meze nekla­dou. Inspi­raci lze hle­dat na růz­ných mís­tech (his­to­rie, sport, hudba, jiné).

Vytiskněte tolik cedulí, kolik je potřeba.

Pod rouš­kou tmy se vraťte do města a pro­veďte pří­slušné změny. Vhodná je spo­lu­práce více lidí.

Konat rychle, efek­tivně (lepte podobně jako pla­káty — hůř se to bude strhávat).

Ožije-​li Got­twal­dova, lze roz­poutat celo­měst­skou spo­le­čen­skou dis­kusi. Zvláště, máte-​li známé ve sdě­lova­cích pro­střed­cích a jsou-​li k dis­po­zici zají­mavé fotografie.

Vytvoříte-​li Třídu Extáze, poprask bude taky, i když tro­chu jiný. :)

Tak nebo onak — nenechte se chy­tit a dobře se bavte.

Domácí úkol Klubu másla?