22. května 2002

Tanec

Tanec ve velkých sku­pi­nách na bláz­nivě hla­si­tou, ryt­mickou hudbu není raci­o­nální, zhodno­ti­telný nebo patri­o­tický a doza­jista nepři­spěje k růstu akcií na burze. Ale jak zdů­razňují antropo­logové, spo­lečný tanec s hud­bou založenou na bubnech tvoří jeden z nej­star­ších rituálů lid­stva. Berte to tak — potřeba rave par­ties je vetkána do naší DNA.“ (SF Bay Guardian)