15. prosince 2002

Pohanské saturnálie v primitivně křesťanském hábitu

Tak. Vypadá to jedno­značně: po krát­kém záchvatu aktivity se posádka maslo​.cz opět ode­brala někam do pryč, aby tam pře­mí­tala nad tajem­stvími vesmíru. Nebo já nevím, co se přesně děje, ale skoro jsem měl pocit, že všichni ostatní už na jakou­ko­liv činnost rezignovali. Nepočítám-​li úžasnou nabídku na obcho­dování s loty­škými výrobci másla, neděje se nějak vůbec nic: ba ani záznam, jež jsem měl možnost sly­šet (obludně otřesná repor­táž z rea­lity hacku 01 vysí­laná na ČRo 3 — Vltava doplněná obskurdním roz­hovo­rem s opravdove@maslo), nebyl digi­ta­lizován a na web nahrán. Ale možná je to úmysl a něco se plánuje — a jde jen o klid před bouří. Nicméně prav­dě­po­dobnější zůstává možnost, že já jsem zby­tečně prano­idní a nestane se vůbec nic.

Jen je zima jak na Sibiři a já opa­kovaně pře­mýš­lím o tom, proč jsem ještě tady, když bych mohl být někde úplně jinde. Ale to už jsem psal minule a taky asi před­mi­nule a vlastně pořád.

Ještě takový vtipný pozna­tek: levnější alterna­tivou k drogám je nedo­sta­tek spánku. Člověk je z toho ve vyni­ka­jí­cím rauši, rea­lita má pěkně roz­mazané barvy a můžete tím bavit ostatní. Ten lahodný pocit po něko­lika dnech se pak pořádně vyspat, to se snad ani nedá popsat. A že kofein, niko­tin a tatranky jsou to jediné, co člověk potře­buje k životu — to vím už dávno.

Ovšem že Ježí­šek má bílý vous a čer­vený oblek, jezdí na saních, které táh­nou sobi… To mne upřímně děsí. Mám na Vánoce dobrý plán: kou­pím si láhev rumu a budu si od rána vařit grog. Nebudu nic jíst (přeci abych viděl zlaté pra­sátko) a pokud nevy­tuhnu, tak půjdu na půlnoční. Uvažoval jsem, že bych si vzal něco jako lampión (lucerna by byla lepší, ale žádnou nemám), ale nejsem si jistý, jestli by to nevy­pa­dalo nemístně. Pokud budou podobné mrazy jako minulý týden (rozu­měj — žádná břečka ani bahno), tak bych se pak toulal celou noc po městě a byl osamělý duch. Taky jsem si říkal, že by nebylo od věci kon­tak­tovat nějaké darkery, aby na Štědrý večer vyho­dili na co nej­víc mís­tech elek­triku. Uznávám, že nemocnice bez proudu a někteří bez topení — to je hloupé, ale nesví­tilo by se a nefungo­valy by televize — a za to by to stálo. Aspoň na hodinku nebo dvě. Nebo napadá někoho jak vyřa­dit z pro­vozu vysí­lače? Stejně asi Vánoce nemám moc rád… Pohan­ské saturná­lie v pri­mi­tivně křesťan­ském hábitu s náno­sem vše­možných stu­pidních tra­dic zko­mer­ci­a­lizované do kari­ka­tury sebe sama. Nedá se nic dělat. Budu poslou­chat Autechre a Future Sound of Lon­don, vypnu si telefon a budu pít ten grog. A když se mě někdo zeptá, řeknu, že jsem byl v exilu.