28. června 2002

Postup

Jak jste si už asi všimli, baví mě zabývat se smys­lem života. A nejsem jediný, komu se tato činnost poz­dává býti zábavnou. Co vlastně lidi fas­ci­nuje na tomto hle­dání? To, že odpo­vědí může být více než jedna? Mys­lím, že je to v něčem zcela jiném. Je to v tom, že nikdo nezná správnou odpo­věď. Při­po­míná mi to mého kama­ráda, který měl vždy pro­blémy s počí­táním rovnic. Pro­tože nikdy nedokázal výsle­dek spo­čí­tat logickou ces­tou, trávil celou dobu píse­mek tím, že se pokou­šel do rovnic místo nezná­mých vklá­dat náhodná čísla. I když náho­dou uspěl, dostal za pět, pro­tože neměl napsaný postup. Jak by svět rea­go­val na člověka, který by mu před­lo­žil smysl života, aniž by k němu při­lo­žil postup, kte­rým smysl života zjis­til? Jsou postupy opravdu tak důležité, jak nám říkali ve škole nebo účel světí prostředky?

Musím se zeptat ještě na jednu věc. Změnil by fakt, že znám smysl života, vůbec něco? Možná by mohl pomoci mně i vám odstranit máslo z tohoto světa. Někdy si říkám, že máslo k tomuto světu patří. Jenže hned poté se větši­nou leknu jeho množ­ství. Stále dokola si říkám, že je nutné pokou­šet se máslo vymý­távat. Už proto, že jeho množ­ství stále roste a proto, že máslo je stejně jako blbost věčné.