16. července 2002

Okupace je špatná věc

Ještě jednou k tomu Tibetu. Možná jsem včera vzbu­dil dojem, že Čín­skou oku­paci Tibetu schvaluji. Ale není tomu tak. Oku­pace je špatná věc. Vždycky, i přes pochybnosti o právu kri­tizovat. Tibet by měl zís­kat samo­statnost. Sice by se brzy pro­měnil na disneyland pro turisty při­jíž­dě­jící pozo­rovat budd­histy, máslo i skanzeny původního život­ního stylu, ale tak už to bohu­žel chodí. Staré časy jsou dávno pryč.

Nako­nec by stejně nej­víc zís­kala zlá Čína, bohatla by díky obchodu (většina obchodu s Tibe­tem by dále pro­bí­hala skrze ni) a ještě by se z ní zčis­tajasna stala země, která je tak skvělá, že na roz­díl od Evropy ulou­pená území vrací. Její vláda by dostala Nobe­lovu cenu míru. A vlastně proč ne, když ji má třeba i Arafat…

Ale přesto se nic nemění na tom, že by bylo správné, aby Tibet zís­kal samostatnost.