15. července 2002

Zpátky do Afriky

Pře­devčí­rem zmíněný Tibet je velmi zají­mavá země. Každý o ní mluví a nikdo tam nebyl. Před více než pade­sáti lety byl tento feu­dální stát obsazen komu­nis­tickou Čínou a od té doby je oku­po­ván. Čín­ské chování je cti­teli lid­ských práv vše­o­becně odsu­zováno a opravdu bylo nechutné. Dokonce i etnické menšiny, které byly v nezá­vis­lém Tibetu utis­kovány a během obsazování stály na straně komu­nis­tické armády, se již po něko­lika letech zapo­jily do pro­ti­čín­ského odboje… Všichni se tedy snaží vše­možně dávat čín­ské vládě najevo, že nemá právo v Tibetu být, měla by se stáh­nout a dát hor­skému státu samo­statnost. A navíc je to zrovna v módě.

Jenže je to tak jedno­duché? Číňané sku­tečně nemají právo tam být. Ale… Při­šli před pade­sáti lety. A jen o něja­kých pár sto­letí dříve Evropané ještě pří­šernějším způ­so­bem obsa­dili celý ame­rický kon­ti­nent, při­čemž se k původním obyva­te­lům chovali dokonce mno­hem nechutněji, než Číňané k Tibeťanům. Jakkoli se nám to dnes může zdát neu­vě­ři­telné, bylo tomu sku­tečně tak. A to ani nemlu­vím o všech dalších čás­tech světa…

Ano, Číňané sku­tečně nemají v Tibetu co dělat. Je proto bez­pod­mínečně nutné něco udě­lat! Já mám naštěstí skvělý plán:

1. Nejprve je třeba, aby ame­rická armáda pod zášti­tou OSN vyhnala Číňany usíd­lené v Tibetu z jejich domovů a obnovila nezá­vislý Tibet.

2. Po tomto velkém úspě­chu se US Army pře­sune do Čech a Pol­ska a vyžene Čechy a Poláky ze Sudet, aby se mohli vrá­tit vyhnaní Němci. Ale­spoň na chvilku.

3. V rámci vítěz­ného návratu na ame­rický kon­ti­nent srovná US Air Force většinu ame­rických měst se zemí a obyva­tele (kromě potomků Indi­ánů) eva­kuuje tam, odkud při­šli jejich před­kové. Míšenci budou mít na výběr.

4. Potom se voj­sko vrátí přes Grón­sko a Island do Evropy. Vyžene Ang­li­čany z Bri­tánie a až je požene přes celou Evropu, budou s nimi do Asie putovat i ostatní národy, při­čemž Finové a Maďaři budou mít přednost. Přesný postup zpětného stě­hování národů stanoví reno­movaní historikové.

5. Nako­nec budou lidé všech kon­ti­nentů nahnáni do rezervace ve stře­dový­chodní Africe, kde spolu budou šťastně žít v míru a v souladu se všemi lid­skými právy. Na ostat­ních kon­ti­nen­tech se časem znovu pro­sadí původní obyva­telé — bude z nich ráj zví­řat i rostlin.

Naprostá nád­hera!