17. července 2002

Východ, západ

Tibet a stě­hování národů počtvrté. Napadlo mě totiž, že pohyb populace nepro­bíhá jen takto, auto­ri­ta­tivně a v jasně vyzna­čených mezích — Číňané do Tibetu, Rusové do Čečen­ska, Pales­tina do Izraele a Izrael do Pales­tiny. Kromě toho tu máme ještě migraci, kte­roužto žádný poli­tik či vojen­ský veli­tel nena­kázal a při­tom se děje vytrvale, i když nenápadně a zvolna. Zatím zvolna, pro­tože uprch­líků (snad už ode­všad) během posledních deseti let neu­stále při­bývalo a tento trend pokra­čuje i nadále. A nejsou to jen uprchlíci, kdo kalí „etnicky čisté“ (etnická čis­tota je samo­zřejmě po všech těch stale­tích taky pěkná blbost) vody Evropy. Pro příklad je možno jmenovat vietnam­ské občany, kteří dnes vlastní mimo jiného už většinu domů v Železné Rudě na Šumavě, či původní obyva­tele Ruska, vlast­nící výnosné budovy v Kar­lových Varech (i když pozor, podle posledních zpráv jsou tam postupně stří­dáni Araby). V ČR tak podle sta­tis­tik počet „cizích“ obyva­tel dosáhl téměř tří pro­cent, v Německu či Fran­cii se dokonce pohybuje kolem pro­cent desíti. Sku­tečné počty imigrantů jsou však samo­zřejmě mno­hem vyšší a nejsou v sou­časné době vyčís­li­telné žádnými tabul­kami světa.

Ano, přá­telé. Divoký východ se stě­huje na západ. Ať už z obavy o holý život či s vidi­nou lepšího výdělku. Proč jsme tento fakt (jakž takž) ochotni při­jmout a v his­to­rii koneckonců docela běžné vojen­ské výboje jednoho státu do státu druhého ne? Roz­díl spo­čívá v aktu agre­sivity, se kte­rou k pohybu dochází (a taky v tom, že to Čína a Rusko dělají ve velkém, takže je to víc vidět). A agre­sivita je něco, co se nám (ale­spoň někte­rým a zaplaťpánbůh i za to) příčí. Proč máme potom ale pod­vě­domě xenofobní výhrady i proti oné pozvolné migraci? Čeho se bojíme? Že nás jednoho krásného dne někdo vystrnadí z naší stře­do­ev­rop­ské kot­linky, stejně jako jsme to my kdysi udě­lali Ger­mánům? Ne? A proč tedy naši spo­luob­čané hla­sují proti stavbě dalších uprch­lických táborů? Byl by snad ide­ální stav takový, kdy by všichni zůstali pěkně tam, kam patří? Nulová migrace a když, jen za jasně stano­vených pod­mínek? Utopie. Mám totiž pocit, že svě­tová rovnováha spo­čívá v tom, že žádná rovnováha neexistuje.

Ještě mě napadlo, proč z toho vůbec nebýt nervózní. Podle mé jasno­zřivé vize se totiž celý východ postupně pře­stě­huje (tedy samo­zřejmě pouze v případě, že nevy­jde plán uve­dený včera) za život­ními jis­to­tami na západ, což se ovšem brzo vykompenzuje tím, že se znuděný západ (mimo jiné díky roz­ma­chu kul­tury bobos a doufám, že aspoň část čtenářů ví, o čem je řeč) pře­sune na východ za dob­ro­druž­stvím. A to teprv bude máslo! Už proto, že chudák jih na tom bude pořád stejně.