17. října 2002

Brutální násilí v exkluzivním balení

Být vulgární je tak snadné, tak ubohé, tak odpu­divé. Ukazuje to na nízké spo­le­čen­ské zařazení a tak vůbec. Ovšem kul­tivovaný, galantně vystu­pu­jící a vždy perfektně upra­vený padouch — ten se nako­nec dočká obdivu. A když vznikl Klub elegánů (kdysi jsem tady o něm psal), jen se ukázalo, že to někomu došlo a hodlá to pou­žít. Zatím jednají nej­spíš dost skrytě, ale­spoň jsem o nich zatím nikde nic nečetl, ale domnívám se, že to už nemůže trvat dlouho. Brutální násilí v exklu­zivním balení. Lidé sto­jící vysoko na spo­le­čen­ském žeb­říčku, díky čemuž bude jejich případné posti­hování prav­dě­po­dobně ztížené: nehledě na to, že jejich cílem jsou „ti, kteří si to zasluhují“. Lidi mají rádi galantní Batmany, poli­cii možná iri­tují — ale s tro­chou šikovnosti (když pře­dají zlo­čince poli­cii tak, aby ta zís­kala uznání a obdiv veřejnosti a médií) to není pro­blém. Obzvláště pokud patří mezi členy Klubu jeden z vysoce posta­vených důstojníků…

Kdo tuto organizaci sku­tečně řídí a jaké jsou jeho cíle? Zatím nevíme. Možná jsme zby­tečně parano­idní a jen pani­ka­říme. Ale tahle část budování občan­ské spo­lečnosti se nám tak tro­chu … nepoz­dává. Proč?

Ti hajzlové měli stejný nápad a lepší možnosti rea­lizovat ho! Sakra!