3. dubna 2003

Vyřešíme život

Ó máslověrní! Kdy už konečně uvě­říte v margarín!

Život je pro­blém. Není pro­blé­mem něco říct. Není pro­blé­mem něco neříct. Není pro­blé­mem něco udě­lat. Není pro­blé­mem něco neu­dě­lat. Pro­blém se nasto­luje. Analyzuje. Syn­tezuje. Pro­blém se řeší. Vyře­šíme život?

Úžasná snůška kydů.

Zemřel člověk. Lidi se rodí. A umí­rají. Furt dokola. A nejen lidi. Coko­liv, co se pyšní příz­vis­kem živé. Self-​organising self-​reproducing systems.

Bio­lo­gicky jsme stavěni jako velké/​střední/​malé mašiny na přežití. Vyvi­nuly se četné mechanismy, jež to/​ho (nová interpre­tace slova: bůh = okolnost vývoje; vývoj sám) podpo­rují, třeba sys­tém sladkých endorfi­nových odměn za slušné chování (I. jíst, pít, souložit; II. být hodný na hodné a zlý na zlé; III. milovat a odpouš­tět). Ti, kdo nepro­jdou on-​line live tes­tem odcházejí.

Život je cynický, pro­tože nemyslí. Nemá vědomí, neroz­ho­duje se nás zabít či pochvá­lit. Prostě nás zabije nebo pochválí. Udělá to, nepře­mýšlí o tom, neroz­važuje pro a proti, důsledky, výhody. Sys­témy, které sne­sou změny a přežijí, pokra­čují. Jednou při­jde změna, kte­rou neroz­chodí. Budou tu ale jiní, kteří ano. Show must go on. Yeah, Freddy, you was/​are right.

Ti, kdož myslí, si vná­šejí do života smysl… a odcházejí také. Sto­i­cis­mus je také zbabě­lost? Je, není hrdin­ství, je jen zbabě­lost a ta je hrdin­stvím, takže nee­xis­tuje ani žádná zbabě­lost a vše je hrdin­ství. Blbost. Jediný, kdo měl tro­chu rozumu byl Velký Lao: nechej věci běžet, ony už si cestu najdou; tao; snažení je nej­rych­lejší cesta do Nikam.

Ví někdo, co jsem chtěl říct?

Máslo? Jíst!