16. srpna 2003

Lead Don't Follow

Aneb musíme se tro­chu pochvá­lit, nikdo to za nás neudělá.

S weblogy se roz­trhl pytel. Tím, že vznikly sys­témy, umožňu­jící blogo­vat i běžným uživa­te­lům, dojde postupně (a můžete to pozo­rovat v pří­mém přenosu) ke změně úrovně a rázu blogař­ské kra­jiny. Ubude počí­ta­čových magorů a naopak se dá oče­kávat lavina teenagerů a jejich blogů o ničem (ono napsat druhého Nicka Twispa nebo Adri­ana Mola, to není tak jedno­duché). Ale po pravdě řečeno, roz­či­lu­jící se vete­ráni jsou často směšní — ono to za moc nestálo ani před­tím. Aspoň nebude ta sebestřednost tak patrná…

To ovšem bylo řečeno mno­hokrát i jinde. Mlu­vím o tom proto, že jsem nad tímto vývo­jem vzdychal v úplně prvním pří­spěvku na másle. Je na té stránce úúúúúplně dole. Internau­tům to trvalo víc než rok, než se pro­roc­tví začalo vyplňovat.

V říjnu 2002 jsme uspo­řá­dali rea­lity hack 001. Tato akce by se dala ozna­čit za ukáz­kový příklad akce typu „flash mob“ (čtěte na všech blo­zích okolo, nebo třeba tady (maji tam i sekci odkazů na články z tisku)). A sly­šel jsem, že o tom byla řeč i v hlavních zprávách na ČT. Do měsíce se jistě něco usku­teční i u nás… To je zpož­dění oproti blogu asi poloviční…

Jste zvě­daví, co plánujeme na příště?