22. října 2002

Co dál

Pokud mohu sou­dit z něko­lika naho­di­lých ohlasů, někteří z vás při­ví­tali moje roz­hodnutí opět se s vámi dělit o svoje úvahy. Zvláštní. Ale vzhle­dem k tomu, co se mi teď děje v meat-​space (hezké sou­sloví: masový pro­stor — nebo snad spíš masný pro­stor po vzoru masné krámy? — kaž­do­pádně to zna­mená pro­tipól cyber­space, čili utlapkanou rea­litu našich těl, piva, vymě­šování a tak podobně), mě to vůbec nepřekvapuje.

Nedá mi to, abych se nevrá­til k reality.hacku 01. Nebyl jsem tam, takže mohu sou­dit jen ze zpro­střed­kovaných dojmů. Pře­kvapilo mne, kolik serverů bylo nato­lik uje­tých, aby infor­movaly své čténaře o při­pravované akci. Možná by bylo záhodno tímto podě­kovat kompostu a undergroundu za reklamu, která bude mít snad i dlouho­do­bější efekt. Pří­jemci infor­mace byli často dost zma­tení: mnoho jich pro­tes­tovalo proti tomu, že je velmi laciné bojovat proti McDonaldu, což je jistě pravda. Fakt je, že ani onen slo­ven­ský text neměl být chápán jako anti-​globalizátorská výzva. (Mimo­cho­dem, v mekáči si pivní mozol asi nevy­pěs­tujete.) Šlo o to, aby bylo něco jednou jinak, aby byli lidé překvapení, možná šokovaní. Což se asi i povedlo, ale­spoň co mohu sou­dit z vyprávění…

Nabízí se otázka: co dál? Vytvo­řil se určitý počet lidí, kteří máslu sice asi moc nero­zumí, ale jsou ochotní podí­let se na dalších reality.hacks. Možná by bylo úplně nej­stylovější úplně se na ně vykaš­lat a počkat, dokud je jejich nadšení nepře­jde a neo­mrzí a teprve pak zas něco podni­kat. Ale pro­tože jsme parta ješitných kon­spi­rá­torů, asi dopadne všechno jinak. OM+OM kují pikle, jak hac­kovat, aniž by nás někdo mohl vypá­t­rat. Prý se o nás bude mlu­vit i v roz­hlase nebo co. Už jen čekám, kdy začneme po netu pro­dávat máslo-​trička, máslo-​kšiltovky a máslo.