3. května 2002

Síťovaní

Kohoko­liv na světě (s výjimkou pár uzavřených a izo­lovaných sku­pin) znáte maxi­málně přes sedm pro­středníků. Fas­ci­nu­jící… Ale prav­divé. Dřív tomu tak nebylo, ale dnes je to sku­tečně možné: já třeba mám kama­ráda v Hous­tonu, který chodí na stejnou univerzitu jako Bushova dcera. Takže tam bude dost možná sta­čit jeden nebo dva pro­středníci, čili mezi Bushem a mnou jsou maxi­málně 4 lidi. Mezi Havlem a mnou jsou 2 lidi (a těch cest je mnoho), jen tři lidi stačí i mezi Křováky v Jižní Africe, o kte­rých by si člověk mys­lel, že jsou mimo dosah… A čím víc lidí znáš, tím víc jich poznáváš, to je jasné. Řekl bych, že 90% ČR by se dalo „sesíťovat“ maxi­málně 4 články.