30. července 2002

Pauza II

Vážení přá­telé a pří­z­nivci másla. Potýkáme se v sou­časnosti s drobným pro­blé­mem. Většina členů je v sou­časné době na intergalak­tické slu­žební cestě a proto se nemo­hou aktivně podí­let na pro­vozu serveru. Bohu­žel i jsem@máslo je na tom podobně a proto ani deník nemůže být v sou­časné době aktualizován.

Doufáme však, že až (pokud) se jsem@máslo vrátí, bude i nadále pokra­čovat a odhalovat další tušené i netu­šené roz­měry másla. Pokud byste měli nějaké poznámky či při­po­mínky, pište na adresu opravdove@​maslo.​cz.