13. července 2002

Otřete to zatracené máslo

Máslo se objevuje i na velmi neče­kaných mís­tech. Vidíme ho na kaž­dém kroku nejen na hlavě a v obcho­dech, ale i v hudbě a lite­ra­tuře. Nohavica zpívá, že máslo by se mělo zru­šit a v poslední knížce od T. Pratchetta poža­duje jedna z postav, aby z ní „otřeli to zatra­cené máslo“, což není pří­liš vysvět­leno. Není to zvláštní?

Vrchol máslovi­tosti ovšem před­stavují díla o Mongol­sku a dnes módním Tibetu. V těchto kni­hách a zemích je máslo doslova na kaž­dém kroku. Dokonce se tam pije (nebo spíš jí?) čaj se solí a s más­lem a pou­žívají se i máselné lampy!

Tibet je vůbec zají­mavá země. A já mám řešení tibet­ské otázky! Více o tom pozítří.