26. dubna 2003

Odhalení

Odhalení bývají laciná. I když někdy pěkně drahá…

Dnes to nebu­dou mléčné žlázy ani žádné jiné pri­mární či sekun­dární pohlavní znaky, které hod­lám odha­lit. Dnes půjde o věci pod­statně vážnější. Půjde o spiknutí.

Máslo je a bude. Bylo. Je, bylo a bude hlavním cílem všech pod­vrat­níků a pod­vratnic co jich jen Země unese. Nej­horší jsou nacisti. Zavedli výrobu syn­te­tických nasy­cených i nena­sy­cených mastných kyse­lin a posléze i tuků. Zro­dil se Ahri­man másla — syn­te­tický margarín. Ne margarín, starý dobrý margarín, ztu­žený rost­linný tuk s tro­chou syrovátky, vody a beta karo­tenu, ale svébytný, umělý a nezá­vislý zlo­duch. Tak jako bůh nestvo­řil Satana, neb ten se vystří­b­řil sám, tak ani máslo neob­sahuje frak­tály syn­te­tického margarínu. Je to čirá esence nepři­ro­zenosti, odklonu, lži a hypokracie.

Mezi nej­větší jeho jména náleží Rama. Poprvé se objevilo toto jméno v Přední Asii, na indickém subkon­ti­nentu, kde na sebe vzal syn­te­tický margarín podobu mod­rého démona s úlisným chováním a boha­tou hagi­o­grafií. Potom se objevil i Evropě a jinde na světě, drze se kryje za MÁSLOVOU NÁHRAŽKU.

To nej­horší ale při­šlo poz­ději. Snad dílem neu­váženě, snad z mocné pýchy a pocitu moci, profláklo se to nej­horší. Jeden z nej­lepších mozků lid­stva, analy­ticky mys­lící génius, který lid­stvo zahl­til svými démo­nickými men­tálními zplo­di­nami jako jsou komu­ni­kační sate­lity, orbi­tální výtahy, samo­organizu­jící se sys­témy a nove­lové série s prudce kle­sa­jící kva­li­tou. Ano, mlu­vím o Arthuru Char­lesi Clarc­kovi, veleknězi Ramově.

Kdo jiný by se odvá­žil, než levá ruka Mocnosti Opo­vržení, tak otevřeně se při­znat, že se setkal s Ramou?

Všechna odhalení bývají laciná. Mě tohle stálo 30 Kč.

Máslo? Jíst!