20. května 2002

Klub elegánů

Sly­šel jsem od dvou růz­ných lidí (kteří to ovšem taky jen někde sly­šeli — takže za prav­divost nemohu ručit), že v Praze se objevila sku­pinka lidí, kteří si říkají Klub elegánů. Jejich „cílem“ je výchova za pou­žití zásady: na hrubý pytel hrubá záplata. Jak to konkrétně vypadá? Jedete si tak tramvají po městě, je už večer. Do ní nastoupí sku­pina skinheadů/​anarchistů/​opilců (dosaďte si další), kteří se chovají hlučně, vyhle­dávají spory, obtě­žují své okolí. Do téže tramvaje následně nastoupí sku­pina vkusně, až snobsky oble­čených mla­dých mužů (klo­bouky, kravaty, spor­tovní obleky). Vyzývají sku­pinku číslo 1, aby se zklidnila. Nestane-​li se (což se větši­nou nestane), zmlátí je na kaši. U toho jim důraz­ným hla­sem citují Guta-​Jarkovského a podobně. Ostat­ním ces­tu­jí­cím se omluví, při­vo­lají mobi­lem poli­cii, mezi­tím již ale stih­nou vystou­pit a jsou pryč. Chodí uli­cemi nočního města a ruši­tele klidu nejprve velmi kul­tivovaně napo­mínají a posléze velmi brutálně „umravňují“. Poznáva­cím zna­mením je prý spe­ci­ální jeh­lice v kravatě. Nebo tak něco. Během sadis­tického mlá­cení spolu deba­tují o umění a filozofii.