14. června 2002

Hack

Včera ve tři odpo­ledne se na serveru underground​.cz, zná­mém to (nejen) hacker­ském ústředí, objevila „bles­kovka“ — buttery.division hackla maslo​.cz. Co k tomu dodat? Na jednu stranu chápeme, že někteří lidé mohli mít z naší úvodní stránky pocit jisté nepa­t­řičnosti, zvláště pak, znají-​li hacky binary.division. Dovo­lili jsme si totiž pou­žít jejich design… Výraz „per­manent hack“ ovšem není nad­sáz­kou, byl pouze nepo­chopen. Sna­hou hackerů je někam se nabou­rat a binary.division k tomu dokáže při­dat filo­zofickou reflexi. Naším cílem je nabou­rat rea­litu. Donu­tit náhodné kolemjdoucí, aby se zastavili a aspoň na chvíli vypadli z kaž­do­denního ste­re­o­typu, podívali se na svět jinak. Řečeno s ori­gi­nální bd — nechceme svět, kde bude v našem životě jedi­nou barevnou věcí televize.

per­manent hack. stay tuned. more to come. but­tery divi­sion enjoys the ride.

PS: Kdo není veřejnou oso­bou, nepro­razí. Vir­tu­ální exis­tence je skvělá věc: ale nestačí. Víme to. Řídíme se podle toho — ale všechno má svůj čas… Mějte oči otevřené…