14. května 2002

Cybercomics

Byl jsem účas­ten dis­kuse, jak nová eko­no­mika změní roli národních států. Celá debata mi při­šla krajně legrační. Jako by volení zástupci měli někde ještě možnost coko­liv pod­statného ovlivnit. O osu­dech naší planety již dlouhou dobu roz­ho­duje mnoho roz­trou­šených oligar­chických kolek­tivů, které jsou na voli­čích zcela nezá­vislé. V této vládnoucí třídě se nehledí na rasu, nábožen­ství, původ, ale jen a jen na schopnosti, peníze a moc. V pod­statě je to velmi demo­kra­tické a bez před­sudků. Pro­blé­mem této sku­piny je, co dělat se zbytkem planety, který je více méně k neu­žitku. Cyberpunk je fikcí jen v jis­tém ohledu — již teď žijeme ve světě korpo­rací a mafií, jen se umí lépe schovat a žádní super­hr­di­nové je nemo­hou zastavit. Egon Bondy je sice blázen a jeho teo­rie, kterak z louže ven, by nás zavedly nej­spíš pod okap, ale přesto si pře­čtěte Cyber­co­mics — je tam kupa zají­mavých nápadů a Bon­dyho vize ze 70. let se do značné míry splnily během let 90., tak není na škodu vědět, co napsal v 90. letech…

V dis­kusi se pak stu­denti dostali až na oblí­bená témata všech bojovníků proti zlému kapi­ta­lismu. Zazna­menal jsem mimo jiné výrok, že v USA je 30% lidí negra­motných… Pak si člověk říká, kdo je větší blbec: ten, kdo toto tvrdí, nebo Ame­ri­čani? Odpo­věď je stejně nejasná jako zbytečná.