Uctívat

Člen sku­piny máslo.cz. Člen mnoha bez­vý­znam­ných spo­le­čen­ství. Praxe v teo­ri­ích. Nuceně nasazen pro život v másle. Nezpíva­jící zpě­vák nej­zná­mější nehra­jící kapely, nehra­jící herec nee­xis­tu­jí­cího diva­dla, autor, který nepíše, ale hle­da­jící…

Akce a reakce: Pro­ti­akce másla, pokusy o videovizuální zpří­stupnění části svého myš­lení. Pán času do for­mátu 120×90 cm. Jina­kost. Paranoia. Šedivě ponurá sou­časnost.

Vztah k máslu: Snaha upouš­tět máslo z dnešního moře másla a nepři­dávat další se postu­pem času změnila v totální nadpro­dukci másla. Po deseti letech roz­tí­rání másla s ním teď začal kup­čit. Nestydí se za to, Velký Bratr jej chválí.

Sou­časný stav: Odvázaný, navždy zcela svo­bodný, o panic­tví už při­šel, onanii odvyká, šťastně zadán, máslo vyu­žívaje při sexu.

Zvláštní zna­mení: Žije život pře­bí­háním mezi komercí, likvi­dací másla, obrov­skou pro­dukcí nového a konáním činů pro trvale udrži­telné kon­t­ro­lované máslo na zemi. Pře­téká mu ale již mezi prsty…

Zápisky tohoto autora:

Na vlastní pěst (11.3.2003)

Máslo jsi a v máslo se roz­pus­tíš (13.3.2003)

Máslo se roz­pouští zvolna (15.6.2010)

Na dně máselného stroje (8.11.2010)