Namazat

Člen sku­piny máslo.cz. Zaklá­da­jící člen frakce „SSM“ („Sami Sobě Más­lem“). Praxe v infor­mačních i exfor­mačních tech­no­logi­ích. Autor jedné sbírky poví­dek, něko­lika alterna­tivních světů a počí­ta­čových pro­gramů.

Oblasti výzkumu: Dobrý pocit z čis­tého bytí. Dívání se kolem sebe a občasné dloubnutí. Smysl pro humor a humor pro smysl. Syn­chro­ni­cita.

Vztah k máslu:
1. Labužnický (maso na másle)
2. Metafyzický (máslo ver­sus olsám)
3. Dadais­tický (máslo zhaslo, blé)


Sou­časný stav: Spíše svo­bodný, větši­nou neza­daný. Psy­chika balan­cuje, ale drží. Nápady někdy jsou, někdy ne.

Zvláštní zna­mení: Obklopuje jej pole zvýšeného výskytu syn­chro­ni­cit.

Zápisky tohoto autora:

Máslo v blázinci (26.3.2003)

Život je taková gameska (1.7.2010)